امروز چهارشنبه 13 اسفند 1399
mahanservice.cloob24.com
0
کد خطا CH01 - مشکل خطا از سنسور هوای داخل دستگاه می باشد سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد - تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH02 - اشکال خطا مربوط به سنسور لوله ورودی پنل داخلی دستگاه است سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد - چک کردن سیم کشی - تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH06 - این ارور ایراد در سنسور لوله خروجی یونیت داخلی می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور مقاومت سنسور در حال نرمال 5 کیلو اهم صحیح است - بررسی سیم های ارتباطی به سنسور - تعویض سنسور و در آخر اشکال از برد الکترونیک - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH12 - علت این خطا از سنسور لوله وسط یونیت داخلی می باشد - چک کردن اهم سنسور در حالت نرمال باید 5 کیلو اهم باشد - چک کردن وضعیت سیم های اتصال به سنسور - تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH05 - پیغام خطا در یونیت داخلی نمایش داده می شود که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد - بررسی ولتاژ ورودی دستگاه - چک کردن سیم های ارتباطی - ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد - و در آخر خرابی مدار برد دستگاه - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH53 - پیغام خطا در یونیت بیرونی نمایش داده می شود - که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد - بررسی ولتاژ ورودی دستگاه - چک کردن سیم های ارتباطی - ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد - خرابی راکتور - و در آخر خرابی مدار برد دستگاه - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH09 - مشکل این ارور از برد آپشن می باشد - بررسی سیم های ارتباطی به برد آپشن و در آخر ایراد از مدار برد - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH10 - این خطا مربوط است به موتور فن داخلی - مقدار مقاومت فن بررسی شود - سیم های سوکت موتور فن چک شود و در آخر ایراد از برد PCB داخلی - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH21 - اشکال ارور از ولتاژ DC بالا - نادرست بودن عایق بندی کمپرسور - جریان بالا در یکی از فازها U - V - W و یا قفل شدن کمپرسور - مساعد نبودن جای یونیت خارجی - مقدار گاز را اندازه گیری نمایید - اندازه بیش از حد طول لوله - بررسی برد - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH22 - اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد - خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین - بررسی فن بیرونی - بررسی قسمتهای سنسور برد و در خاتمه خرابی مدار برد - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH23 - خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC ولتاژ کمتر از 140 - بررسی قسمتهای سنسور ولتاژ خط DC مدار برد و در آخر سوختگی قطعاتی در برد - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH26 - این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور - سوختگی و قفل شدن کمپرسور - حالت اورلود - ممکن است فن بیرونی از کار افتاده باشد - چک کردن حسگر جریان فازی برد - سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP - آسیب دیدگی برد الکترونیک - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH27 - اشکال از خرابی جریان بالا در PSC شرایط اورلود - خرابی راکتور - موتور فن بیرونی بررسی شود - شرایط راکتور بررسی شود 10A/26.8mH - سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC - آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
کد خطا CH29 - این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور - حالت اورلود شدن - از قفل نبودن فن بیرونی اطمینان حاصل نمایید - قطعاتی روی مدار برد قسمت جریان حسگر فازی سوخته است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا CH32 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور اینورتر مقدار مقاومت 200 کیلو اهم - نشتی مبرد - حالت اورلود - بررسی فن بیرونی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
کد خطا CH40 - مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - تعویض سنسور - سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر - آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
کد خطا GH41 - اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد - مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد - خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور و تعویض آن - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
کد خطا CH44 - خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد - مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد - معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه و تعویض آن - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
کد خطا CH45 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد - مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد - معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه و تعویض آن - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
کد خطا CH46 - علت این خطا از سنسور لوله مکش می باشد اتصال باز و یا اتصال کوتاه - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد - تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
کد خطا CH65 - پیغام ارور مربوط به سنسور هیت سینگ می باشد سنسور اتصال کوتاه و یا اتصال باز - بررسی سیم کشی مرتبط به سنسور - بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد - تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
کد خطا CH60 - اشکال از خرابی ایپیرام EEPROM مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد - اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا CH61 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد سنسور لوله کندانسور حالت اورلود - ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد - کثیفی کویل کندانسور - خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن - خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا CH62 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک برد بیرونی حالت اورلود - اتصال نادرست هیت سینک - ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کد خطا CH67 - این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی - سوختگی موتور فن بیرونی مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود - اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه