امروز چهارشنبه 13 اسفند 1399
mahanservice.cloob24.com
  0
  کد خطا E0 - علت ارور از خرابی برد پنل و یا کندانسور می باشد.
  کد خطا E1 - این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
  کد خطا E2 - این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
  کد خطا E3 - اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمی گردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل - فن موتور بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E4 - این خطا مربوط می شود به سنسور روم - خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E5 - علت خطا مربوط به سنسور اوپراتور می باشد - سیم های ارتباطی چک شود - بررسی سنسور اوپراتور و تعویض آن - ممکن است خرابی از برد باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E7 - پیغام خطا از برد پنل می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا EC - اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد - گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا F2 - مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد - خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  کد خطا E01 - مشکل خطا از سنسور دما می باشد - بررسی سنسور و مقدار اهم آن - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E02 - اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد - دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E03 - پیغام ارور مربوط به کمپرسور می باشد - افت جریان برق در کمپرسور
  کد خطا E04 - علت خطا از سیستم حفاظتی دستگاه خارجی می باشد - دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا P02 - اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد - دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا P03 - این خطا مربوط می شود به پایین بودن دمای اوپراتور دستگاه داخلی در حالت سرمایش - دستگاه را خاموش و فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید اگر خطا برطرف نشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا P04 - مشکل این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای اوپراتور دستگاه داخلی در حالت گرمایش - دستگاه را خاموش و فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید اگر خطا برطرف نشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا P05 - اشکال ارور از بالا بودن دمای خروجی دستگاه داخلی در حالت گرمایش می باشد - دستگاه را خاموش و فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید اگر خطا برطرف نشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  کد خطا E01 - مشکل خطا از سنسور دما می باشد - بررسی سنسور و مقدار اهم آن - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E02 - اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد - دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E03 - پیغام ارور مربوط به کمپرسور می باشد - افت جریان برق در کمپرسور
  کد خطا E04 - علت خطا از سیستم حفاظتی دستگاه خارجی می باشد - دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا P02 - اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد - دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا P03 - این خطا مربوط می شود به پایین بودن دمای اوپراتور دستگاه داخلی در حالت سرمایش - دستگاه را خاموش و فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید اگر خطا برطرف نشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا P04 - مشکل این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای اوپراتور دستگاه داخلی در حالت گرمایش - دستگاه را خاموش و فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید اگر خطا برطرف نشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا P05 - اشکال ارور از بالا بودن دمای خروجی دستگاه داخلی در حالت گرمایش می باشد - دستگاه را خاموش و فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید اگر خطا برطرف نشد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  کد خطا E1 - خطای محافظ فشار بالا در سیستم - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E2 - این خطا از محافظ ضد یخ زدگی می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E4 - مشکل این خطا از دمای بالای لوله رفت کمپرسور می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E5 - اشکال این خطا از محافظ جریان زیاد می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E6 - خطای کابل ارتباطی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E8 - این خطا از محافظ دمای بالای مقاومت می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا H6 - اشکال این خطا از عدم ارسال فید بک از سوی فن داخلی دستگاه می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا F1 - خطای سنسور محیطی یونیت داخلی دستگاه - خرابی سنسور یونیت مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی از مدار برد اصلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا F2 - مشکل این خطا از سنسور اوپراتور می باشد - ممکن است خرابی از سنسور پایپ باشد - مقدار اهم سنسور اپراتور چک شود - مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا F3 - این خطا مربوط می شود به سنسور محیطی یونیت خارجی - خرابی سنسور یونیت خارجی مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا F4 - مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد - خرابی سنسور کندانسور - مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا F5 - اشکال این خطا از سنسور لوله رفت کمپرسور می باشد - خرابی از سنسور لوله کندانسور - مقدار اهم سنسور کندانسور چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا F6 - خطای اورلود و کاهش فرکانس - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا U5 - این خطا مربوط است به تشخیص تکمیل جریان یونیت ها - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا H1 - خطای یخ زدایی
  کد خطا H3 - مشکل این خطا از لورلود محافظ کمپرسور می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا H4 - اشکال این خطا از نرمال نبودن سیستم می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا H5 - خطای محافظ IPM
  کد خطا HC - خطای محافظ - خطای جریان فاز برای کمپرسور PFC
  کد خطا U1 - علت خطا مربوط می شود به جریان فاز برای کمپرسور
  0
  کد خطا E1 03 - این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
  کد خطا E1 21 - علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی - مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
  کد خطا E1 22 - مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E1 42 - این خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج - مقدار اه سنسور بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E1 54 - اشکال ارور از موتور فن یونیت داخلی می باشد - سوختگی فن - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E1 62 - این ارور مربوط می شود به مدار برد EEPROM دستگاه برد اصلی یونیت
  کد خطا E1 63 - این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E1 93 - این خطا مربوط می شود به سیگنال برد نمایشگر ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E1 94 - پیغام خطا از سیگنال برد اصلی داخلی ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E2 37 - مشکل خطا از سنسور کندانسور می باشد - خرابی سنسور کندانسور - مقدار مقاومت سنسور کندانسور بررسی شود و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E4 79 - علت خطا از ارتباط فرمان یونیت داخلی با یونیت خارجی - بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  کد خطا E121 - اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر ایراد ار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E122 - مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E154 - اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد - سوختگی فن - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E162 - علت خطا از مدار برد اصلی EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد
  کد خطا E142 - این خطا مربوط می شود به سنسور رطوبت سنج - مقدار اه سنسور بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E186 - پیغام این خطا از MPI
  زمانی که کل نمایشگر چشمک میزند دستگاه نیاز به کد مجدد دارد.
  0
  کد خطا t 0 - علت خطا مربوط است به سنسور محیطی کندانسور - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا t A - اشکال خطا مربوط است به سنسور لوله کندانسور A - بررسی سنسور و مقدار اهم آن - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا t b - این ارور از سنسور لوله کندانسور B می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم کشی بررسی شود و در آخر اشکال از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا t c - پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور C - بررسی سنسور و مقدار اهم آن - سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا A - علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست A
  کد خطا b - اشکال این خطا از کارکرد یونیت در حالت تست B است.
  کد خطا C - این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد.
  کد خطا CA - شرح کارکرد یونیت a در وضعیت تست صحیح می باشد.
  کد خطا c b - شرح کارکرد یونیت b در وضعیت تست صحیح می باشد.
  کد خطا CC - شرح کارکرد یونیت c در وضعیت تست صحیح می باشد.
  کد خطا CO - علت خطا از ارتباط فرمان بین یونیت خارجی و تمام پنل ها - بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا G - مشکل این ارور از کمبود گاز مبرد می باشد.
  کد خطا AC - این خطا مربوط است به بالا بودن دمای کندانسور A
  کد خطا GC - اشکال این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای کندانسور B
  0
  کد خطا E1 01 - مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E1 21 - علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی - مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E1 22 - این خطا مربوط است به سنسور لوله ورودی اوپراتور - بررسی مقدار اهم سنسور تعویض سنسور - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E1 54 - اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد - سوختگی فن - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E1 62 - مشکل این ارور از حافظه دستگاه EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد - کد گذاری شود و در نهایت تعویض مدار برد داخلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E1 63 - دستگاه نیاز به کد مجدد دارد.
  کد خطا E1 86 - پیغام این خطا از MPI
  کد خطا E4 25 - علت خطا از ترتیب فازها 3 فاز می باشد فازها باید جا به جا شود.
  0
  کد خطا E1 - خطای سنسور محیط یونیت داخلی می باشد - خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا EE - 00 - نقص در برق یونیت داخلی دستگاه
  کد خطا EE - 01 - اشکال در برق یونیت خارجی
  کد خطا E5 - علت خطا از خرابی سنسور لوله اوپراتور - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E6 - مشکل خطا خرابی سنسور کندانسور یونیت خارجی - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا ER - مشکل در کابل ارتباطی بین یونبت خارجی و یونیت داخلی دستگاه - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا EB - محل بستن فازها در یونیت بیرونی مشکل دارد.
  کد خطا ED - این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا EA - مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  کد خطا E1 - خطای سنسور یونیت داخلی می باشد - خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E5 - علت خطا از خرابی سنسور لوله یونیت داخلی - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E6 - مشکل خطا خرابی سنسور لوله یونیت داخلی - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.