امروز دوشنبه 07 بهمن 1398
mahanservice.cloob24.com
  0
  کد خطا E1 - اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E2 - مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E3 - علت خطا خرابی فن یونیت داخلی تعویض فن و در آخر خرابی از برد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا E6 - این ارور مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک 
  زمانی که تمام چراغها روشن شده است دستگاه نیاز به کد دارد.
  0
  کدهای خطای CH05 - CH53 - CH93 - علت این ارورها ارتباط بین یونیت بیرونی و داخلی می باشد - علت ارور عدم اتصال کابل ارتباطی - اتصال نادرست کابلها در ترمینال یونیت داخلی و بیرونی - سیم کشی نادرست اتصال فاز و نول کابل ارتباطی - عدم وجود برق به دلیل برد داخلی / بیرونی سوخته - فیوز سوخته در یونیت داخلی و بیرونی 
  کد خطا 01 - علت خطا از سنسور باز و یا اتصال کوتاه است - مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه صحیح می باشد - خرابی در مدار برد داخلی می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 02 - اشکال از خطای سنسور لوله ورودی دستگاه می باشد - سنسور باز و یا اتصال کوتاه است - مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه صحیح می باشد - خرابی در مدار برد داخلی می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 06 - اشکال از خطای سنسور لوله خروجی دستگاه - سنسور باز و یا اتصال کوتاه است - خرابی مدار برد الکترونیک داخلی - مقدار اهم سنسور 5 کیلو در 25 درجه صحیح می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 05 / 53 - علت خطا ارتباط بین IN 
  کد خطا 21 - مشکل از DC بالا می باشد - نکاتی که باید چک شوند - یک جریان لحظه ای در u,v,w - خرابی و قفل شدن کمپرسور - اتصال نادرست u,v,w - وضعیت اورلود پیش آمده - شارژ گاز اضافی - طول لوله کشی بررسی شود - موتور فن خارجی چک شود - عایق کاری ضعیف کمپرسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 22 - اشکال از مدار برد داخلی دستگاه - نکاتی که باید بررسی شوند - ولتاژ ورودی را چک کنید - فن کندانسور را بررسی نمایید مقدار اهم چک شود - جریان ورودی چک شود - کانکتور COIN را بررسی کنید - برق دستگاه وصل شده قبل از اینکه راه اندازی شود ولتاژ DC این کانکتور 2.5 ولت با تلرانس 0.2 ولت می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 23 - مشکل از DC پایین تر از 140 ولت می باشد - نکاتی که باید چک شوند - خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود - ولتاژ خط DC چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 28 - اشکال از ولتاژ خط DC بالاتر از 240 ولت می باشد - نکاتی که باید چک شوند - خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود - ولتاژ خط DC چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 26 - این خطا مربوط می شود به کمپرسور - نکاتی که باید چک شود - سیم های (u,v,w) سیم های اتصالی کمپرسور را چک کنید - بد کار کردن و یا گیر کردن کمپرسور را چک نمایید - اجزاء IPM را بررسی کنید و اجزای آشکار ساز را چک کنید - وضعیت اورلود - قفل شدن کمپرسور - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 27 - این خطا مربوط است به جریان بالا در IGBT - نکاتی که باید چک شود - راکتور را بررسی نمایید - ولتاژ ورودی AC را چک کنید - فن واحد خارجی را چک کنید - جریان ورودی را بررسی نمایید - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 32 - مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از 105 سانتیگراد اینورتر می باشد - نکاتی که باید چک شوند - سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید. برای اینورتر - عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید - نشتی گاز را چک کنید - شیر سرویس ها چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 33 - مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از 105 سانتیگراد ثابت می باشد - نکاتی که باید چک شوند - سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید برای اینورتر - عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید - نشتی گاز را چک کنید - شیر سرویس ها چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 40 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور ct سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است - خرابی مدار برد الکترونیک داخلی - مقدار مقاومت نرمال 0 اهم صحیح می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 60 - اشکال این خطا مربوط می شود به EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد - همه خطا ها را چک کنید - نکاتی که باید بررسی شوند - شماره قطعه برد چک شود - اتصال نادرست - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 61 - این خطا مربوط می شود به دمای بالای سنسور لوله کندانسور - دمای بالاتر از 65 درجه سانتیگراد - نکاتی که باید بررسی شوند - بار برودتی را چک کنید - سنسور و لوله کندانسور را چک کنید مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 62 - مشکل این خطا از دمای بالا در H.S - دمای بالاتر از 85 درجه سانتیگراد در H.S می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - فن را چک کنید - سنسور و یا H.S را بررسی نمایید مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی مدار برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 41 - خطا سنسور لوله دیس شارژ اینورتر - علت باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ - خرابی در مدار برد الکترونیک - نکاتی که باید بررسی شوند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 200 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 405 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 44 - اشکال از سنسور هوا است - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور هوا می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک - نکاتی که باید چک شوند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 45 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور است - خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 46 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله مکش دستگاه - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله مکش می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک است - اتصال نادرست - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 47 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله دیس شارژ ثابت دستگاه - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد - اتصال نادرست - نکاتی که باید مورد چک قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 200 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 4 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 65 - این خطا مربوط می شود به سنسور H.S دستگاه - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور H.S می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک است - اتصال نادرست - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  کد خطا 1 - خطای سنسور هوای داخل دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد رنگ کانکتور سفید - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 2 - اشکال در سنسور لوله ورودی پنل داخلی باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد رنگ کانکتور سفید - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 5 - این خطا اشکال در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد - کابل شیلد و ارت نویز چک شود - خرابی برد الکترونیک - خرابی راکتور - ولتاژ ورودی نامناسب می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 6 - مشکل از سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی است باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت سنسور چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد رنگ کانکتور قرمز - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 9 - اشکال در ایپیرام دستگاه داخلی می باشد - خرابی برد الکترونیک آپشن داخلی اتصال نادرست - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 10 - این خطا مربوط است به موتور فن داخلی - مقدار مقاومت فن بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - سیم های سوکت موتور فن چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 12 - خطای سنسور لوله میانی اوپراتور دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 21 - مشکل در ولتاژ DC بالای برد الکترونیک می باشد - خرابی قفل شدن کمپرسور - خرابی برد - اتصال نادرست فازها U - V - W - شرایط اورلود در دستگاه وجود دارد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 22 - اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد - خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین - خرابی اورلود - خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 23 - خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC - خرابی برد الکترونیک سوختگی قطعه ای در مدار برد اصلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 26 - این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور - سوختگی و قفل شدن کمپرسور - حالت اورلود - سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP - آسیب دیدگی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 27 - اشکال از خرابی PSC شرایط اورلود - خرابی راکتور - سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC - آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا 29 - این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور - حالت اورلود شدن - سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر - آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا 32 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور مقدار مقاومت 200 کیلو اهم - نشتی مبرد - حالت اورلود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا 40 - مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر - آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا 41 - اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد - مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد - خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا 44 - خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد - مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد - معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا 45 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد - مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد - معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا 48 - این خطا مربوط می شود به لوله خروجی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد 
  کد خطا 53 - مشکل از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد - کابل شیلد و ارت نویز چک شود - خرابی مدار برد الکترونیک - سوختگی خرابی راکتور - ولتاژ ورودی نامناسب می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 60 - اشکال از خرابی ایپیرام مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد - اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 61 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله کندانسور حالت اورلود - کثیفی کویل کندانسور - خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن - خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 62 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک حالت اورلود - اتصال نادرست هیت سینک - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا 67 - این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی - سوختگی موتور فن مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود - اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  کد خطا CH01 - مشکل خطا از سنسور هوای داخل دستگاه می باشد سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد - تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH02 - اشکال خطا مربوط به سنسور لوله ورودی پنل داخلی دستگاه است سنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد - چک کردن سیم کشی - تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH06 - این ارور ایراد در سنسور لوله خروجی یونیت داخلی می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور مقاومت سنسور در حال نرمال 5 کیلو اهم صحیح است - بررسی سیم های ارتباطی به سنسور - تعویض سنسور و در آخر اشکال از برد الکترونیک - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH12 - علت این خطا از سنسور لوله وسط یونیت داخلی می باشد - چک کردن اهم سنسور در حالت نرمال باید 5 کیلو اهم باشد - چک کردن وضعیت سیم های اتصال به سنسور - تعویض سنسور و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH05 - پیغام خطا در یونیت داخلی نمایش داده می شود که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد - بررسی ولتاژ ورودی دستگاه - چک کردن سیم های ارتباطی - ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد - و در آخر خرابی مدار برد دستگاه - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH53 - پیغام خطا در یونیت بیرونی نمایش داده می شود - که مربوط به ارتباط بین واحد بیرونی و داخلی می باشد - بررسی ولتاژ ورودی دستگاه - چک کردن سیم های ارتباطی - ممکن است مشکل از برد واحد بیرونی و یا برد داخلی باشد - خرابی راکتور - و در آخر خرابی مدار برد دستگاه - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH09 - مشکل این ارور از برد آپشن می باشد - بررسی سیم های ارتباطی به برد آپشن و در آخر ایراد از مدار برد - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH10 - این خطا مربوط است به موتور فن داخلی - مقدار مقاومت فن بررسی شود - سیم های سوکت موتور فن چک شود و در آخر ایراد از برد PCB داخلی - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH21 - اشکال ارور از ولتاژ DC بالا - نادرست بودن عایق بندی کمپرسور - جریان بالا در یکی از فازها U - V - W و یا قفل شدن کمپرسور - مساعد نبودن جای یونیت خارجی - مقدار گاز را اندازه گیری نمایید - اندازه بیش از حد طول لوله - بررسی برد - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH22 - اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد - خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین - بررسی فن بیرونی - بررسی قسمتهای سنسور برد و در خاتمه خرابی مدار برد - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH23 - خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC ولتاژ کمتر از 140 - بررسی قسمتهای سنسور ولتاژ خط DC مدار برد و در آخر سوختگی قطعاتی در برد - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH26 - این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور - سوختگی و قفل شدن کمپرسور - حالت اورلود - ممکن است فن بیرونی از کار افتاده باشد - چک کردن حسگر جریان فازی برد - سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP - آسیب دیدگی برد الکترونیک - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH27 - اشکال از خرابی جریان بالا در PSC شرایط اورلود - خرابی راکتور - موتور فن بیرونی بررسی شود - شرایط راکتور بررسی شود 10A/26.8mH - سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC - آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک - برق دستگاه را خاموش و برای بر طرف کردن ارور مربوطه تماس بگیرید.
  کد خطا CH29 - این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور - حالت اورلود شدن - از قفل نبودن فن بیرونی اطمینان حاصل نمایید - قطعاتی روی مدار برد قسمت جریان حسگر فازی سوخته است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.  
  کد خطا CH32 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور اینورتر مقدار مقاومت 200 کیلو اهم - نشتی مبرد - حالت اورلود - بررسی فن بیرونی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا CH40 - مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - تعویض سنسور - سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر - آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا GH41 - اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد - مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد - خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور و تعویض آن - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا CH44 - خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد - مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد - معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه و تعویض آن - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا CH45 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد - مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد - معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه و تعویض آن - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا CH46 - علت این خطا از سنسور لوله مکش می باشد اتصال باز و یا اتصال کوتاه - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود - بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد - تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا CH65 - پیغام ارور مربوط به سنسور هیت سینگ می باشد سنسور اتصال کوتاه و یا اتصال باز - بررسی سیم کشی مرتبط به سنسور - بررسی مقدار اهم سنسور 10 کیلو صحیح می باشد - تعویض سنسور - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرد.
  کد خطا CH60 - اشکال از خرابی ایپیرام  EEPROM مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد - اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  کد خطا CH61 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد سنسور لوله کندانسور حالت اورلود - ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد - کثیفی کویل کندانسور - خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن - خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. 
  کد خطا CH62 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک برد بیرونی حالت اورلود - اتصال نادرست هیت سینک - ممکن است خرابی از فن بیرونی باشد - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید. 
  کد خطا CH67 - این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی - سوختگی موتور فن بیرونی مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود - اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  E0 - خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی - خرابی برد دستگاه - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  EC - اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E1 - این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی - خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E2 - این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی - مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود - خرابی سنسور پایپ داخلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E3 - این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه - مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود - خرابی سنسور پایپ خارجی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E4 - اشکال در نرمال نبودن سیستم - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E5 - خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  E0 - خطای ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی - خرابی برد دستگاه - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  EC - اشکال در ارتباط یونیت خارجی دستگاه - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E1 - این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیطی - خرابی سنسور دما چک شود مقدار اهم سنسور بررسی شود- فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E2 - این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ داخلی - مقدار مقاومت سنسور پایپ چک شود - خرابی سنسور پایپ داخلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E3 - این خطا مربوط می شود به سنسور پایپ خارجی دستگاه - مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی چک شود - خرابی سنسور پایپ خارجی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E4 - اشکال در نرمال نبودن سیستم - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E5 - خطای مربوط است به اشتباه در عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی سیستم - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E6 - مشکل از فن داخلی می باشد - سوختگی فن داخلی مقدار اهم فن داخلی چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E7 - خطای سنسور بیرونی - مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی سنسور بیرونی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E8 - مشکل از سنسور دمای خروجی یونیت بیرونی - خرابی سنسور یونیت - مقدار اهم سنسور دمای خروجی یونیت چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E9 - علت خطا مربوط است به عکس اختلالات ماژول 
  EF - خطای موتور فن خارجی DC MOTOR - سوختگی موتور فن خارجی مقدار اهم فن چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  EA - علت خطا از سنسور جریان می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود - سیم کشی بررسی شود و در آخر مشکل از برد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  EE - علت خطا از مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد 
  EP - این خطا مربوط است به سوئیچ دمای کمپرسور - خرابی سوئیچ دمای کمپرسور مقدار مقاومت بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  EU - اشکال در سنسور ولتاژ دستگاه می باشد - خرابی سنسور ولتاژ مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی برد اصلی - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  EH - اشکال از سنسور دما می باشد INTAKE - مقدار اهم سنسور دما چک شود - تعویض سنسور دما - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  P1 - اشکال خطا از کاهش و یا افزایش ولتاژ برق می باشد.
  P2 - اشکال این خطا بار اضافه در کمپرسور می باشد - دستگاه را یک بار خاموش و بعد چند دقیقه روشن نمایید اگر با این کار بازهم ارور ظاهر شد فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  P4 - علت خطا مربوط است به دمای تخلیه 
  P5 - این ارور از زیاد بودن سرمایش در حالت خنک کننده 
  P6 - مشکل خطا مربوط به زیاد بودن گرمایش در حالت خنک کننده 
  P7 - پیغام این خطا از بیش از حد گرم شدن دستگاه در حلت گرمایش است.
  0
  E1 - خطای سنسور دمای محیط - سنسور دمای محیط قطع است و یا اتصال کوتاه دارد - مقدار مقاومت سنسور دمای محیط چک شود - خرابی برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E2 - خطای سنسور کویل اوپراتور - سنسور کویل اوپراتور قطع است و یا اتصال کوتاه دارد.
  E3 - خطای سنسور کندانسور - سنسور کندانسور قطع می باشد و یا اتصال کوتاه دارد. 
  E6 - خطای حفاظت از یونیت خارجی کندانسور 
  E8 - این خطا مربوط است به تجمع گرد و غبار 
  P4 - اشکال در دمای اوپراتور می باشد که ممکن است دما خیلی پایین و یا بالا باشد - برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  P5 - اشکال در زیاد بودن بیش از حد دمای کندانسور می باشد - برای این که به کمپرسور صدمه وارد نشود به صورت اتوماتیک خاموش می شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  P9 - خطا مربوط به وضعیت حفاظت از یخ زدگی و یا سیستم کنترل کننده هوای گرم خاموش است - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  F1 - این خطای سنسور دمای محیط می باشد - مقدار اهم سنسور دما چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  F2 - این خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور است - مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود - ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  F3 - مشکل از خطای سنسور پایپ کندانسور می باشد - مقدار اهم سنسور کندانسور بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  F4 - اشکال این خطا در موتور فن یونیت داخلی می باشد - مقدار مقاومت موتور فن داخلی چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E0 - کارکرد نرمال می باشد.
  P2 - این خطا مربوط است به قطع کمپرسور در اثر گرمای بیش از حد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
  P3 - جلوگیری از یخ زدگی
  0
  E1 - خطای سنسور دمای محیط - خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E2 - خطای اشکال در سنسور پایپ اوپراتور - خرابی سنسور پایپ مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  E3 - این خطا مربوط است به پمپ درین - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  0
  F6 - ایراد از موتور می باشد - سوختگی موتور - اتصال - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید 
  F7 - مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد - مقدار مقاومت سنسور دمای یونیت چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  F8 - مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد - خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ داخلی بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  F9 - مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد - خرابی سنسور مقدار مقاومت سنسور پایپ خارجی بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  FF - 06 - ایراد از موتور می باشد - سوختگی موتور - اتصال مقدار مقاومت چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  FF - 07 - مشکل از سنسور دمای یونیت داخلی کولر می باشد - خرابی سنسور دمای یونیت مقدار اهم بررسی شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  FF - 08 - مشکل از سنسور پایپ یونیت داخلی دستگاه می باشد - خرابی سنسور پایپ داخلی دستگاه مقدار اهم چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
  FF - 09 - مشکل از سنسور پایپ یونیت خارجی کولر می باشد - خرابی سنسور پایپ خارجی دستگاه مقدار اهم چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.